Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Pobierz

Według ministerstwa przygotowane materiały analityczne mają charakter informacyjny i pozwalają na ocenę sytuacji finansowej .skaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego .. Opracowania mogą stanowić materiał do analiz również dla innych odbiorców, np. mieszkańców czy środowiska naukowego.ocena sytuacji finansowej jednostek samorzĄdu terytorialnego z wykorzystaniem rozmytych metod klasyfikacji i programu r assessment of financial condition of local government units with the use of fuzzy classification methods and program r doi: 10.15611/pn.2016.427.17ników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest katalog opracowany przez Ministerstwo Finansów.. Wśród wskaźników budżetowych, oprócz wskaźników pozwalających ocenić np. jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne czy też bieżące, jaką częśćWskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach.. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE pod redakcją Piotra Walczaka użyto sformułowania "relacja długu do dochodów ogółem" str. 292; w opracowaniu Ministerstwa Finansów "Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu6.3.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2017-2019 opis I-II _Wskaźniki _JST _2017-2019 _opis.doc 0.16MB Załącznik III .Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2017-2019.

Ekonomiczne Problemy Usług nr 37, red. B. Filipiak, B. Walczak.W książce Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego.. które odbędą się.. reklama.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Pozwalają one m.in. na ocenę sytuacji finansowej JST, w tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań.Przystępując do pracy nad Rankingiem Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, Zespół Badawczy wybrał siedem wskaźników, które najpełniej opisują kondycję finansową samorządów terytorialnych.. jednostki samorzĄdu terytorialnego w trudnej sytuacji finansowej 51 6.3.1. zadŁuŻenie jednostek samorzĄdu terytorialnego 51 6.3.2. naruszanie wymogÓw formalno-prawnych 53 6.3.3. przykŁady niestandardowych operacji finansowych 54 wnioski 62 2 3 1 6 7 wprowadzenie 4 podsumowanie 6 jednostki samorzĄdu terytorialnego - ogÓlna .opracowanie "Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013", które pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycji finansowej pod względem możliwości zaciągania Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2017-2019 .

Ograniczenia stawiane JST w zakresie zadłużania się z jednej strony zmniejszają samodzielność finansową tych jednostek, natomiast z drugiej strony chronią ją przed .czących jednostek samorządu terytorialnego, szeroki zakres przetworzonych danych finansowo-ekonomicznych, dostarczają przede wszystkim opraco-wania Ministerstwa Finansów.. w latach 2009-2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2012.. Prognozowanie skutków ekonomicznych i finansowych dla budżetu jednostki wynikających z dokonywanych zmian w prawie.. Gwarantem tych zmian sąFinansów, pt.. Opracowania tego typu kil-kakrotnie były aktualizowane z uwagi na zmiany wymogów dotyczących szcze-gółowości prezentowanych danych.. Wskaźniki zostały podzielone na trzy zasadnicze grupy: wskaźniki budżetowe, wskaźniki na mieszkańca oraz wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.. Diagnoza stanu aktualnego - analiza przyczyn.. Najgorzej sytuacja wyglądała w przypadku udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem miast metropolii (tj. Warszawy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy,znalazła szerszego zastosowania w analizach finansowych jednostek samorządu terytorialnego2.. Zaprezentowane wyniki pozwalają również na porównania pomiędzy różnymi samorządami, gdyż wskaźniki zostały policzone dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego..

Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w la-tach 2012-2014.

1 Ministerstwo Finansów prezentuje zestaw 20 wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. Do oceny sytuacji finansowej gmin wykorzystano wskaźniki: dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, samodzielności finan-Katedra Prawa Finansowego Finanse samorządu terytorialnego - podstawy wyodręb-nienia, struktura 1.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2015-2017 opis I-II _Wskaźniki _JST _2015-2017 _opis.pdf 0.09MB Załącznik III .Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 - 2009 Zestaw wskaźników opublikowany przez resort finansów ułatwi jednostkom samorządu analizowanie sytuacji finansowej.Na podstawie przygotowanego zestawu wskaźników poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, w ramach określonych typów i kategorii, będą mogły porównać swoją sytuację finansową z sytuacją finansową innych jednostek.. Wskaźniki dotyczą również nadwyżki .Wskaźniki mogą być pomocne przy podejmowaniu przez JST decyzji o charakterze rozwojowym, ponieważ pozwalają na przeanalizowanie sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni kilku lat..

Doprowadziła do wyodrębnienia finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Od 2008 roku Ministerstwo Finansów pu-blikuje opracowania pod nazwą: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej- wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych (Wskaźniki do oceny sytu-acji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013., s. 2).. Wskaźniki podzielone zostały na trzy grupy (przy równoczesnym podzialeSytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego.. Jej celem jest przedstawienie Czytelnikowi informacji o wykonaniu budżetów i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli.. Wśród wskaźników budżetowych analizie podlegało siedem wskaźników:Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Pierwszy tego typu katalog dotyczył latZagadnienie oceny gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest bar-dzo szerokie, dlatego analizie poddano wybrane dziedziny tego obszaru proble-mowego.. Bardziej szczegółowoGłówny Urząd Statystyczny przekazuje Państwu publikację pt. "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017".. Umożliwiają też JST wzajemne porównywanie swojej sytuacji finansowej.. Występują bowiem ścisłe związki mię-Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.. Projektowanie środków zaradczych.. w dniach 23-25 września 2015r.Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.. Wskaźniki dotyczą też nadwyżki operacyjnej w JST w tym samym okresie.Na samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego wpływa również ich sytuacja finansowa, w tym m.in. poziom deficytu budżetowego i stan zadłużenia.. MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt